Moduly

Nástroj cysensic se skládá z 10 funkčních modulů, které na sebe navzájem navazují. Jednotný datový model, úzká provázanost modulů, pokročilá automatizace úloh a řízení workflow, široké využití generativní AI a vizualizačních nástrojů zjednodušují řízení kybernetické bezpečnosti a rozšiřují kompetence uživatelů.

Nástroj cysensic přestavuje způsob, jak efektivně a s rozumnými náklady čelit stále výraznějším hrozbám v kybernetickém světě.

ANALYST

Srozumitelný průvodce požadavky bezpečnostních norem a metodik. | Umožňuje organizaci provádět řízené sebehodnocení stavu kybernetické bezpečnosti a compliance. Strukturovaný dotazník složený ze několika sad specifických otázek pomáhá identifikovat a ohodnotit rizika a následně určit dosaženou úroveň kybernetické bezpečnosti. | Postupné vyplňování dotazníku, sledování průběhu a okamžité vyhodnocování souladu. | Jednotlivé oblasti nebo otázky lze jednoduše delegovat na odpovědné osoby.

ARCHITECT

Projekční modul pro identifikaci, řízení a monitoring nápravných a bezpečnostních opatření identifikovaných v analýze rizik. Vytváří pipeline opatření, prioritizuje je a rozpadá na zvládnutelné úkoly. | Podporuje průběžné sledování a vyhodnocování plnění opatření a dílčích úkolů. | Opatření i jednotlivé úkoly je možné dále delegovat na odpovědné osoby.

INSPECTOR

Integrovaný OSINT nástroj pro analýzu rizikové expozice organizace na internetu, deep webu a darknetu. Provádí vyžádané anebo plánované skenování definovaných rizikových informačních zdrojů (internetu, dark netu, dark webu). | Vyhledává hrozby a vytváří jejich report včetně jednoduchého skóringu. | Případný nález se promítá do analýzy hrozeb a definice nápravných opatření a kroků k zabránění dalším únikům.

INVESTIGATOR

Prověřování kredibility a rizikové expozice dodavatelů. | Analytický modul pro automatické vyhledávání informací o třetích stranách (dodavatelé, obchodní partneři, osoby v angažmá, atd.) | Automatizované zpracování. | Výstupem analytická zpráva o třetí straně ohledně jejího souladu s požadavky compliance a bezpečnostní expozice.

DATA VAULT

Modul pro dlouhodobé bezpečné uchování, sdílení a distribuci informací, dokumentů a dalšího obsahu v rámci celého nástroje. | Automatizace workflow a procesů. | Verzování veškerého uloženého obsahu a prokazování kontinuálního rozvoje v oblasti kybernetické bezpečnosti. | Vytváření zabezpečených dočasných a dlouhodobých virtuálních data roomů, sdílení dokumentace mezi uživateli nástroje i mimo něj.

RESPONDER

Integrovaný nástroj pro řízení a dokumentaci bezpečnostních událostí a incidentů a komunikační brána pro včasné hlášení bezpečnostních incidentů na příslušné dozorové úřad (NÚKIB, ÚOOÚ, ČNB ad.). | Semiautomatizovaný sběr důležitých informací a vstupů týkajících se vlastního incidentu a bezpečnostního ekosystému oznamovatele. | Vygeneruje a komunikuje hlášení příslušnému úřadu podle stanovených požadavků, sleduje jeho životní cyklus od založení až po archivaci.

WATCHDOG

Modul pro intuitivní řízení bezpečnostního ekosystému organizace, podřízených složek, dodavatelů a jejich řetězců. Zajišťuje monitoring bezpečnostních vazeb a maturity článků dodavatelského řetězce, řídí sdílení bezpečnostních informací a profilů mezi nimi. | Notifikace bezpečnostních událostí, sběr informací o stavu bezpečnostní compliance zadávání self-assessmentů dodavatelům a sledování jejich plnění a reakcí. | Automatizace reakce na události, tvorba hromadných kampaní.

AUDITOR

Modul pro přípravu a automatizaci interních či externích auditů kybernetické bezpečnosti i auditů vyžádaných třetí stranou. Zajišťuje efektivní administraci auditů, semiautomatizovaný sběr a přípravu důležitých podkladů a nezbytné dokumentace a jejich distribuci podle zvolené metodiky prostřednictvím zabezpečeného VDR. | Řídí komunikaci a výměnu informací mezi auditorem a kontrolovaným. | Uchovává otisky stavu compliance a zálohy historických auditů.

SCHOLAR

Integrovaná platforma pro vzdělávání pracovníků v kybernetické bezpečnosti a příbuzných oblastech. Obsahuje programy, jednotlivé kurzy i prakticky orientované tréninky připravené špičkovými školiteli. | Umožňuje vzdělávání pracovníků plánovat, sledovat, vyhodnocovat a dokumentovat, spravovat interní i externí certifikace. | Nástroj pro prokazování shody s legislativními požadavky v oblasti vzdělávání a soustavné odborné přípravy.

E-SHOP

Modul pro přístup k prémiovým službám, dokumentaci a obsahu. | Špičkové bezpečnostní služby (např. penetrační testování, incident response apod.), aktuální šablony a balíky dokumentace, odborné konzultace a další podpora na několik kliknutí přímo v nástroji.

Kontaktujte nás pro představení nástroje cysensic

Expertní nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti