zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Tento dokument obsahuje veškeré informace vztahující se ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů společností cysensic s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 193 25 797, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 384789 a k Vašim právům, které s tímto zpracováním souvisí.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme přísně v souladu s relevantními právními přepisy (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (GDPR), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů), případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí).

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost cysensic s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 193 25 797 (dále jen „cysensic“ anebo „správce“).

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nebo za účelem uplatnění Vašich práv subjektu údajů nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese info@cysensic.cz či na adrese provozovny správce (cysensic s.r.o. Tržiště 372/1, Malá Strana Praha 1, 118 00 Praha 1, Česká republika). Správce je v některých případech oprávněn požadovat ověření Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vyžadovaným osobním údajům.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel, rozsah a právní titul zpracování Vašich osobních údajů

cysensic na těchto webových stránkách nesbírá žádné osobní údaje s výjimkou:
1. vyřizování dotazů či žádostí o informace zaslaných přes kontaktní formulář anebo e-mailem,
2. anonymního vyhodnocování uživatelského chování na webových stránkách pomocí cookies.

Vaše osobní údaje pro oba výše uvedené účely poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

1. Kontaktní formulář a e-mail
Pokud využijete e-mailový kontakt anebo kontaktní formulář na tomto webu pro kontaktování cysensic, správce bude zpracovávat Vaše jméno, e-mailovou adresu a další osobní údaje obsažené v zaslané zprávě (např. telefonní číslo, adresu, pozici apod.). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) za účelem přípravy odpovědi na dotaz anebo vyřízení žádosti o informace.

2. Cookies
Za účelem provádění analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu, výkonnosti a přizpůsobování obsahu webu a zobrazování personalizované online reklamy a marketingových kampaní jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, a to prostřednictvím tzv. cookies, malých textových souborů obsahujících informace o Vašich preferencích, chování, nastavení prohlížeče, popř. identitě v online prostoru.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies probíhá na základě Vašeho souhlasu (právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který můžete udělit na našich webových stránkách prostřednictvím tzv. cookies banneru zobrazeném při první návštěvě těchto stránek.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy, tj. po dobu nezbytnou k účelu zpracování. Z titulu oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje maximálně 1 rok ode dne odeslání kontaktního formuláře anebo posledního e-mailového kontaktu, pokud vůči tomuto zpracování dříve nevznesete námitku. Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci cookies na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány do doby expirace uložených cookies popsaných v cookies banneru, nejdéle však 13 měsíců od data jejich vzniku. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vždy odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to buď pomocí funkce výmazu cookies souborů ve Vašem prohlížeči anebo zasláním e-mailu na adresu: info@cysensic.cz. Pokud souhlas odvoláte nebo omezíte, Vaše osobní údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování těchto osobních údajů.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho vybraní zaměstnanci. Po dobu nezbytně nutnou a v nutném rozsahu mohou mít přístup k Vašim osobním údajům též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytnou vhodné záruky, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům, opravu či doplnění osobních údajů, výmaz osobních údajů, přenesení osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR.

Informace o přijatých opatřeních obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme případně informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.