Proč cysensic

Efektivní řízení kybernetické bezpečnosti představuje stále důležitější úkol. V organizacích je zásadní pro předcházení materiálním škodám i reputační újmě, zabezpečení kontinuity podnikání a udržení důvěry se zákazníky a partnery.

Nástroj cysensic pomáhá organizacím zajistit racionální, smysluplnou a nákladově příznivou úroveň kybernetické bezpečnosti podle tržních a odvětvových best practices a legislativních požadavků.

nástroj cysensic ilustrační fotografie

Hlavní přínosy

Udržujte stav Vaší kyberbezpečnosti aktuální a ve shodě s požadavky právních norem a bezpečnostních metodik.

Racionální přístup ke compliance

Požadavky legislativy a bezpečnostních metodik na jednom místě, srozumitelně a přehledně dle typu Vaší organizace a složitosti její činnosti. cysensic na základě realistické analýzy hrozeb identifikuje skutečná rizika a doporučí rozumná nápravná opatření na míru Vaší společnosti.

Důraz na jednoduchost

Bezpečnostní normy jsou složité, ale cysensic Vás jimi provede nejsnazší cestou, s důrazem na podstatné a důležité. Jednoduchý nástroj pro komunikaci, sdílení informací a dokumentů a vtažení ostatních klíčových osob ve Vaší organizaci „do procesu“.

Dokonalý přehled

Podstatné informace v snadno pochopitelné struktuře, dostupné on-line všem, kteří je potřebují. Spravujte celý svůj bezpečnostní ekosystém na jednom místě – od společností ve skupině po jednotlivé články dodavatelských řetězců.

Automatizace a AI

Automatizace procesů a opakovaných úloh (sběr a příprava dat pro audity, reporting, administrace a konsolidace dokumentace ad.), která snižuje jejich časovou náročnost a umožňuje soustředit se na podstatné. AI roboty pro vyhledávání a analýzu informací, přípravu reportů a zavádění opatření, které se přizpůsobují prostředí organizace a reagují na aktuální bezpečnostní expozici.

Přístup k expertíze

cysensic je Váš praktický průvodce oblastí kybernetické bezpečnosti. Zpřístupňuje schopnosti, znalosti a zkušenosti předních odborníků v oboru. Hlídá bezpečnost Vaší organizace v kyberprostoru a upozorní, když informace uniknou na internet, deep web a darknet.

Motivace

Rostoucí důraz na zajištění kybernetické bezpečnosti se projevuje v nové legislativě na evropské, tak národní úrovni.

Již v roce 2024 nabude účinnosti zásadní novela bezpečnostní legislativy (zákon o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášky), která bude do českého právního řádu implementovat požadavky evropských směrnic NIS2 a CER a nařízení DORA. V každém případě posílí požadavky kladené na povinné subjekty a rozšíří kompetence dozorových orgánů. V České republice se budou legislativní změny týkat zhruba 6 000 povinných subjektů.

 • Roste objem regulace, na kterou musejí organizace proaktivně reagovat
 • Organizace se musí v neurčité regulaci co nejlépe zorientovat a naplnit ji
 • Roste objem, četnost a závažnost kybernetických hrozeb
 • Organizace se musejí naučit hrozby rozpoznávat, čelit jim a reagovat na ně
 • Kyberbezpečnostní compliance není otázkou volby, nýbrž přežití a úspěchu v konkurenčním boji
 • Odborníků na problematiku kyberbezpečnosti je na trhu nedostatek, jsou a budou drazí
 • Téměř každá organizace je ve svých řadách schopna najít interního člověka, který si může novou regulaci osvojit a za pomoci správného nástroje zvládnout její implementaci a naplnění

Nejdůležitější cíle

Nástroj cysensic je klientům poskytován jako cloudová služba (CSaaS). Hlavní přidanou hodnotou nástroje je komplexní pohled na bezpečnostní prostředí organizace – od základů (zhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti a snižování rizikové expozice pomocí bezpečnostních opatření) až po strategické řízení bezpečnostního ekosystému.

Nastavení a řízení systému kybernetické bezpečnosti organizace uživatel provádí v rámci specializovaných modulů, které jsou propojeny nad jednotným datovým uložištěm. Moduly nástroje jsou zaměřeny na aktivní zjišťování kybernetických hrozeb (obecně v odvětví nebo konkrétně pro organizaci), pravidelné a řízené sebehodnocení dle proměnlivého stavu bezpečnostního prostředí, zavádění a vyhodnocování nápravných opatření, průběžná edukace v oblasti kybernetické bezpečnosti, řízení a hlášení bezpečnostních událostí či řízení kybernetické bezpečnosti dodavatelského řetězce a podřízených organizačních jednotek.

 • Udržujte stav Vaší kyberbezpečnosti aktuální a relevantní
 • Zajistěte, že úroveň Vaší kyberbezpečnosti je ve shodě s požadavky právních norem a odpovídá aktuálním požadavkům bezpečnostních metodik
 • Snadno delegujte úkoly a kontrolujte jejich plnění
 • Automatizujte časově náročné úlohy a reporting s využitím AI
 • Sledujte vývoj compliance své organizace v čase
 • Uchovávejte snapshoty stavu compliance a dokumentujte plnění opatření v čase - jako podklad pro dozorový orgán, auditory anebo obchodní partnery
 • Udržujte si přehled o svých dodavatelích, zda naplňují požadavky regulace. Pokud ne, nabídněte jim nástroj, který pomůže jim stejně jako Vám
 • Rozvíjejte potřebné znalosti ve Vaší organizaci a vzdělávejte své zaměstnance
 • Získejte přímý přístup ke špičkovým odborníkům a jejich službám a produktům, znalostem a schopnostem

Aktuálně pokryté normy

Legislativa a bezpečnostní metodiky, které organizace následují, pokryté nástrojem cysensic

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti, Vyhláška o kybernetické bezpečnosti a související právní předpisy
 • ISO 2700#
 • CIS (Critical Security Controls)
 • ActiveScripts

Náš tým sleduje přípravu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který v českém právním řádu provede přijatou směrnici NIS 2. Jakmile budou známy konkrétní legislativní požadavky, nástroj cysensic se jim přizpůsobí.

Kontaktujte nás pro představení nástroje cysensic

Expertní nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti